Jednym z elementów jakie składają się na ład korporacyjny jest audyt wewnętrzny. W praktyce oznacza on tak naprawdę określony sposób zarządzania firmą czy daną organizacją. Dzieje się tak ponieważ jest on oceną tego, czy stan faktyczny firmy jest odpowiedni dla zapewnienia jej realizacji założonych celów. Audyt może też stać się wskazaniem kierunków niezbędnych zmian.

Czym charakteryzuje się audyt wewnętrzny?

Wewnętrzny audyt to działalność, która musi być:

  • niezależna,
  • doradcza,
  • obiektywna.
    Jej celem jest przysporzenie wartości oraz wymierne usprawnienie działalności operacyjnej przedsiębiorstwa. Tego rodzaju audyt będzie przydatny do osiągania celów firmy, ponieważ stanie się systematycznym i zdyscyplinowanym podejściem do: oceny i doskonalenia skuteczności kontroli, zarządzania ryzykiem, a także ładem korporacyjnym. Jest to przede wszystkim narzędzie służące zapewnieniu doskonalenia kontroli wewnętrznej funkcjonującej w spółce. Do podstawowych etapów audytu wewnętrznego zalicza się: planowanie badania, wykonywanie zadań oraz informowanie o wynikach badania, a każdy z tych kroków jest równie ważny.

Pięć fundamentalnych zadań audytu wewnętrznego

Wewnętrzny audyt ma na celu przede wszystkim:
1) Zadbanie o niezależność (jeśli chodzi o status funkcji audytu wewnętrznego w firmie) oraz obiektywizm (tyczący się postawy indywidualnych biegłych rewidentów – audytorów, którzy powinni być w stanie dokonywać bezstronnych orzeczeń).
2) Pomóc danej organizacji w osiąganiu jej założeń i celów: operacyjnych, strategicznych, sprawozdawczości i zgodności. Audyt ma umożliwić to co chce osiągnąć organizacja – w wyznaczonych ramach czasowych, przy wykorzystaniu dostępnych zasobów.
3) Przeprowadzenie niezależnych działań doradczych i weryfikujących które będą skutkować usprawnieniem operacyjnym organizacji i wnoszeniem do niej wartości dodanej.
4) Ocenę, a jednocześnie doskonalenie skuteczności procesów: kontroli, zarządzania ryzykiem i organizacją. Wszystkie te procesy są ze sobą powiązane i mają na celu realizację celów organizacji.
5) Dbanie o systematyczne i metodyczne podejście w działalności doradczej oraz weryfikującej. Wszystko powinno odbywać się w sposób określony, zdyscyplinowany i usystematyzowany.

Warto dodać, że audyt wewnętrzny może zostać przeprowadzony przez pracownika (albo zespół pracowników) danej organizacji. Może też przeprowadzić go jednak firma zewnętrzna (jest to wtedy tzw. outsourcing), co jest opcją związaną z większą obiektywnością, ale też wiedzą i doświadczeniem na tym polu działań. Sprawdź co ma do powiedzenia w tej kwestii np. firma www.pwc.pl