Zgodnie z międzynarodową i polską normą, zarządzanie ryzykiem to szereg skoordynowanych działań obejmujących kierowanie i nadzór nad organizacją. Dotyczy wszelkiego rodzaju systematycznie stosowanych procedur, praktyk i polityk w dziedzinie konsultacji, komunikacji, identyfikowania, ewaluowania, analizowania czy monitorowania ryzyka.

Proces zarządzania ryzykiem

Podstawą zarządzania ryzykiem jest określenie celu tych działań. Może to być minimalizacja prawdopodobieństwa pojawienia się jakiegoś problemu, bądź też ograniczenia jego niekorzystnych następstw. Ryzyko należy też zidentyfikować. W tym celu przeprowadza się np. ankiety lub rozmowy z pracownikami. Ryzyko poddawane jest następnie ocenie, co polega na określeniu potencjalnych następstw zajścia konkretnego zdarzenia oraz prawdopodobieństwa jego wystąpienia. Kolejny aspekt to wybór metody zarządzania. W procesie zarządzania ryzykiem ważną kwestią pozostaje obranie określonej strategii postępowania z ryzykiem – https://www.pwc.pl/pl/uslugi/zarzadzanie-ryzykiem.html. Jej wybór zależy od tego, czy ryzyko postrzegane jest jako zagrożenie, czy jako szansa.

Strategie postępowania z ryzykiem

Jedną z metod postępowania z ryzykiem stanowiącym zagrożenie jest jego unikanie. W tym celu eliminuje się czynniki ryzyka, np. zmieniając całość lub określoną część projektu. Ryzyko można też przenieść na inny podmiot, np. za pośrednictwem outsourcingu. Strategią postępowania z ryzykiem jest jego łagodzenie. W tym celu podejmowane są działania, które mają do minimum ograniczyć negatywne następstwa zagrożenia. Praktykuje się również akceptację ryzyka. Polega to na wstrzymaniu wszelkich reakcji aż do momentu faktycznego zaistnienia zagrożenia. Jeżeli natomiast ryzyko pojmowane jest jako szansa, stosuje się inne metody. Jedną z nich jest podjęcie działań, które pozwolą na urzeczywistnienie szansy. Kolejny aspekt to wzmocnienie, czyli zwiększenie prawdopodobieństwa pojawienia się szansy. Inną strategią jest udostępnienie, czyli całkowite lub częściowe przekazanie możliwości skorzystania z szansy na inny podmiot.