Logi­styka maga­zy­nowa to ogół czyn­no­ści związanych z pla­no­wa­niem, zarzą­dza­niem oraz obsługą ładun­ków w magazynie.

Pracownicy zaj­mu­jący się logi­styką maga­zy­nową, orga­ni­zują i zarzą­dzają tymi pro­ce­sami, poprzez spe­cja­li­styczne opro­gra­mo­wa­nie. Kontrolują i moni­to­rują prze­pływ towa­rów, a poprzez posia­dane informacje są w sta­nie efek­tyw­nie reagować na bie­żące zapo­trze­bo­wa­nie danego towaru.

Usys­te­ma­ty­zo­wa­nie sta­nów maga­zy­no­wych pozwala szybko zareagować w zależ­no­ści od aktu­al­nych potrzeb czy braków.

Prze­cho­wy­wa­nie mate­ria­łów jest uza­leż­nione od wielu czyn­ni­ków, które trzeba brać pod uwagę. Logi­styka maga­zy­nowa nie tylko pozwala pra­wi­dłowo maga­zy­nować towaru, ale także uspraw­nia czyn­no­ści zwią­zane z przyj­mo­wa­niem, zna­ko­wa­niem, zbie­ra­niem, przy­go­to­wa­niem, zała­dun­kiem czy trans­por­tem towaru.

Głów­nym celem jest zmi­ni­ma­li­zo­wa­nie kosz­tów pro­duk­cji, przy zacho­wa­niu okre­ślo­nego stan­dardu ofe­ro­wa­nych usług.

Należy pod­jąć odpo­wied­nie dzia­ła­nia, dążąc do mak­sy­mal­nej opty­ma­li­za­cji wyników:

· zadbać o stan­dard bez­pie­czeń­stwa pra­cow­ni­ków i towa­rów,

· na każ­dym eta­pie pro­cesu maga­zy­nowania zapew­nić łatwy dostęp do ładun­ków,

· zop­ty­ma­li­zo­wać pracę ope­ra­to­rów,

· efek­tyw­nie wyko­rzy­sty­wać moce prze­ła­dun­kowe,

· zmak­sy­ma­li­zo­wać powierzch­nię maga­zy­nowania.

Decydującym czynnikiem do wydaj­nej obsługi maga­zy­nów jest jak najwięcej towarów na jak najmniejszej powierzchni.